Vnitřní oznamovací systémInformace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb. Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu

 1. V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí společnost Domov třetího věku s.r.o.  jako povinný subjekt následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

2. Oznamovatelé mají možnost prostřednictvím svých oznámení upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU).

Oznámení lze podat:

  1. písemně elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@dtvcentrum.cz
  2. v listinné podobě na adresu Domov třetího věku s.r.o., Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 s označením na obálce „OZNAMOVATEL – NEOTVÍRAT“
  3. telefonicky
  4. osobním jednáním u příslušné osoby: osobní schůzku je možno sjednat telefonicky nebo e-mailem (jednání může proběhnout i mimo úřední hodiny, a to nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal)

Oznamovatel 

  1. Oznámení musí být podáno fyzickou osobou a musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání.
  2. Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno. Fyzická osoba, která podá vědomě nepravdivé oznámení, se může dopustit přestupku či porušení jiných právních předpisů. Za podání vědomě nepravdivého oznámení lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.
  3. Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli podle zákona č. 171/2023 Sb. náleží ochrana před odvetnými opatřeními. 

Postup příslušné osoby po podání oznámení

  1. Příslušná osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Směrnice (EU), o tomto vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení,
  2. Příslušná osoba prošetří informace v oznámení a v případě jejich potvrzení učiní patřičné kroky, zejména navrhne nápravná opatření, případně učiní další kroky, např. postoupí podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci, 
  3. O výsledku prošetření a o navržených opatření příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení.

Pro oznámení lze využít formulář World, nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou:

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno a příjmení pověřené osobyJUDr. Josef Pavelka (v nepřítomnosti Mgr. Kamila Tóthová)
Adresa pro zasílání písemných oznámeníDomov třetího věku s.r.o., Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5
Telefon602 169 524
Emailwhistleblowing@dtvcentrum.cz

Související odkaz:

https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/