Vnitřní oznamovací systémInformace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.

V souladu se zákonem. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), kterým byla transponována Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavedla společnost Domov třetího věku s.r.o.  jako povinný subjekt vnitřní oznamovací systém.

Oznamovatelé mají možnost prostřednictvím svých oznámení upozornit na možné protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít v Domově třetího věku s.r.o., pro který oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost definované níže, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem takové práce nebo jiné obdobné činnosti.

Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu s ustanovením § 2 odstavec 3 a 4 Zákona rozumí mimo jiné závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, služba, dobrovolnická činnost, nebo odborná praxe nebo stáž. Ochrana se vztahuje též na uchazeče o zaměstnání. 

Domov třetího věku vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro zařízení nevykonávají práci, nebo jinou obdobnou činnost podle Zákona.

Protiprávním jednáním, které lze oznamovat, se rozumí jednání ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona, tedy které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň
  100 000 Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení musí v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 Zákona obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození.

Oznámení lze podat:

 1. písemně elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@dtvcentrum.cz
 2. v listinné podobě na adresu Domov třetího věku s.r.o., Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 s označením na obálce „OZNAMOVATEL – NEOTVÍRAT“
 3. telefonicky
 4. osobním jednáním u příslušné osoby: osobní schůzku je možno sjednat telefonicky nebo e-mailem 

Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Vyřizování oznámení:

Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. Věta první se nepoužije, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele anebo jestliže o to oznamovatel požádal.

Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Věta druhá odstavce 1 se použije obdobně.

Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona, bez zbytečného odkladu o tom vyrozumí oznamovatele.

Pro oznámení lze využít formulář Word, nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou:

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno a příjmení pověřené osobyJUDr. Josef Pavelka (v nepřítomnosti Mgr. Kamila Tóthová)
Adresa pro zasílání písemných oznámeníDomov třetího věku s.r.o., Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5
Telefon602 169 524
Emailwhistleblowing@dtvcentrum.cz

Působnost Ministerstva spravedlnosti ve věci ochrany oznamovatelů

Všichni oznamovatelé bez výjimky se v každém případě mohou obracet na Ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím externího oznamovacího systému, případně na jiné orgány veřejné moci příslušné k řešení oznamovaného protiprávního jednání. Informace k tomuto způsobu oznamování je možné nalézt zde: https://oznamovatel.justice.cz

Metodickou, poradenskou a odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů poskytuje Ministerstvo spravedlnosti. Současně vykonává úkoly spojené se zavedením a fungováním externího oznamovacího systému, přijímá a posuzuje oznámení a plní další úkoly stanovené Zákonem. Další informace je možné nalézt zde: : https://oznamovatel.justice.cz